Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre moga byc juz zapisane w folderze przegladarki. Wiecej informacji mozna znalezc w Polityce plików cookies.
Kliknij w ten tekst aby zaakceptować i więcej nie pokazywać tego komunikatu.

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA PRZYGOTOWYWANIE  I DOSTAWĘ POSIŁKÓW  DLA POTRZEB HOSPITALIZOWANYCH  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY  I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ,  24-320 PONIATOWA  UL.FABRYCZNA 6.

 

Załączniki składające się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

OGŁOSZENIE

1) Załącznik Nr 1 – Formularz  OFERTA
2) Załącznik Nr 2 – Formularz - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25aust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2015r.  , poz. 2164 ze zm.)
3) Załącznik Nr 3 -  Formularz   - Informacja, czy wybór  oferty będzie prowadzić dopowstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  ze wskazaniem nazwy, (rodzaju) towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
4) Załącznik Nr 4 - Wykazu osób , skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług , kontrolę jakości, wraz z informacjami na  temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także okresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5) Załącznik Nr 5 -  Oświadczenie -Zakres  i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego –art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych.
6) Załącznik Nr 6 - Wskazanie części zamówienia , których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców.
7) Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
8) Załącznik Nr 8 –  Projekt  umowy z Załącznikami:

Poniatowa, 2017-08-03

Poniatowa, 2017-08-09

Poniatowa, 2017-08-14

Poniatowa, 2017-08-14

 

UA-96102222-1