PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA REMONT BUDYNKU PAWILONU ,, A” i ŁĄCZNIKA Ł-1 W ZWIĄZKU Z DOSTOSOWANIEM BUDYNKU DO PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
W SIEDZIBIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ, 24-320 PONIATOWA
UL. FABRYCZNA 6

 

Ogłoszenie

Załączniki składające się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Załącznik Nr 1 – Formularz OFERTA
2) Załącznik Nr 2 – Formularz – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a
3) Załącznik Nr 3 – Formularz – Informacja, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług ze wskazaniem nazwy, (rodzaju) towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
4) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie -Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego –art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Załącznik Nr 5 – Wskazanie części zamówienia , których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców.
6) Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
7) Załącznik Nr 7 – Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane
8) Załącznik Nr 7 A – Wykaz osób , skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług , kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych , uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
9) Załącznik Nr 8 – Wzór umowy.
10) Załącznik Nr 9 – Przedmiar Robót budowlanych
11) Załącznik Nr 10 – Kosztorys Ofertowy
12) Załącznik Nr 11 – Oświadczenie Wykonawcy ,że pracownicy wykonujący roboty rozbiórkowe i montażowe , murarskie i instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz kierowania robotami będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.
13) Załącznik Nr 12 – Oświadczenie Wykonawcy ,że na podstawie umowy o pracę zatrudnia i będzie zatrudniał przez cały okres obowiązywania Umowy pracowników wykonujących roboty rozbiórkowe i montażowe, murarskie i instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz kierowania robotami.
14) Dokumentacja techniczna – projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

 

Poniatowa, 2019-07-31

 

Odpowiedzi na pytania

Poniatowa, 2019-08-08

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Poniatowa, 2019-08-13

 


 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zmiana treści SIWZ

 

Poprawiona dokumentacja techniczna

Poniatowa, 2019-08-19

 

Informacja z otwarcia ofert

Poniatowa, 2019-08-23