Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej: Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej

 

Ogłoszenie

Załączniki składające się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

1) Załącznik Nr 1  – Formularz  OFERTA

Załącznik 1 A – Opis przedmiotu zamówienia

2) Załącznik Nr 2  – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

3) Załącznik Nr 3 –  INFORMACJA CZY WYBÓR OFERTY BEDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI O PODATKU VAT

4) Załącznik Nr 4 –  WYKAZ OSÓB

5) Załącznik Nr 5 – OŚWIADCZENIE ZAKRES I OKRES UDZIAŁU INNEGO PODMIOTU PRZY WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

6) Załącznik Nr 6 – WYKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

7) Załącznik Nr 7  – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

8) Załącznik Nr  8    – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCY ŚRODKA TRANSPORTU

9) Załącznik  Nr 9   – O WDROŻENIU GMP, GHP, HACCP

10) Załącznik Nr 10  – WYKAZ USŁUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH

11) Załącznik Nr 11 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

12) Załacznik Nr 12 – WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

Poniatowa, 19-07-2019

 

Odpowiedzi na zapytania

Poniatowa, 23-07-2019

 

Odpowiedzi na zapytania nr 2

Poniatowa, 24-07-2019

 

Odpowiedzi na zapytania nr 3

Odpowiedzi na zapytania nr 4

Poniatowa, 25-07-2019

 

Odpowiedzi na zapytania nr 5

Poniatowa, 26-07-2019

 

Informacja z otwarcia ofert

Poniatowa, 30-07-2019

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniatowa, 2019-08-13