PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ

 

Ogłoszenie

Załączniki składające się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
1) Załącznik Nr 1 – Formularz OFERTA
2) Załącznik Nr 2 – Formularz – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz.U. z 2018r., poz. 1986.)
3) Załącznik Nr 3 – Formularz – Informacja, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług ze wskazaniem nazwy, (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
4) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie -Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego –art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych.
5) Załącznik Nr 5 – Wskazanie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców.
6) Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
7) Załącznik Nr 7 – Projekt umowy
8) Załącznik Nr 8 – Zadanie nr I Środki dezynfekcyjne
9) Załącznik Nr 9 – Zadanie nr II Opatrunki
10) Załącznik Nr 10 – Zadanie nr III Materiały medyczne

Poniatowa, 2019-11-07

 

Odpowiedzi na zapytania cz.1

Poniatowa, 2019-11-13

 

Odpowiedzi na zapytania cz.2

Odpowiedzi na zapytania cz.3

Odpowiedzi na zapytania cz.4

Poniatowa, 2019-11-14

 

Informacja z otwarcia ofert

Poniatowa, 2019-11-19

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniatowa, 2019-12-02