SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

ogłoszenie

Załączniki składające się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

 1. Załącznik Nr 1 – Formularz OFERTA
 2. Załącznik Nr 2 – Formularz – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. Z 2019 r. , poz. 1843 ze zm.)
 3. Załącznik Nr 3 – Formularz – Informacja, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług ze wskazaniem nazwy, (rodzaju) towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania
 4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie -Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego –art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych.
 5. Załącznik Nr 5 – Wskazanie części zamówienia , których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców.
 6. Załącznik Nr 6 -Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
 7. Załącznik Nr 7 – Projekt umowy
 8. Załącznik Nr 8 – Zadanie I – Leki ogólne
 9. Załącznik Nr 9 – Zadanie II – Leki specjalistyczne
 10. Załącznik Nr 10 – Zadanie III – Leki specjalistyczne
 11. Załącznik Nr 11 – Zadanie IV – Płyny infuzyjne

 

Odpowiedzi na zapytania:

 1. Odpowiedź na zapytania cz. 1
 2. Odpowiedź na zapytania cz. 2
 3. Odpowiedz na zapytania cz. 3

Poniatowa, dnia 2020-04-21

 

 1. Odpowiedź na zapytania cz. 4
 2. Odpowiedź na zapytania cz. 5

Poniatowa, dnia 2020-04-22

 

 1. Odpowiedź na zapytania cz. 6

Poniatowa, dnia 2020-04-23

 

Informacja z otwarcia ofert

Poniatowa, dnia 2020-04-27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniatowa, dnia 2020-05-07