Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej: Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej

 

Ogłoszenie

Załączniki składające się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ

1) Załącznik Nr 1  – Formularz  OFERTA

Załącznik 1 A – Opis przedmiotu zamówienia

2) Załącznik Nr 2  – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

3) Załącznik Nr 3 –  INFORMACJA CZY WYBÓR OFERTY BEDZIE PROWADZIĆ DO POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI O PODATKU VAT

4) Załącznik Nr 4 –  WYKAZ OSÓB

5) Załącznik Nr 5 – OŚWIADCZENIE ZAKRES I OKRES UDZIAŁU INNEGO PODMIOTU PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

6) Załącznik Nr 6 – WYKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

7) Załącznik Nr 7  – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

8) Załącznik Nr  8    – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCY ŚRODKA TRANSPORTU

9) Załącznik  Nr 9   – O WDROŻENIU GMP, GHP, HACCP

10) Załącznik Nr 10  – WYKAZ USŁUG WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH

11) Załacznik Nr 11 – WZÓR UMOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI

12) Załącznik Nr 12 – do SIWZ

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi z dnia 10.07.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.07.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 27.07.2020r.