SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Załączniki składające się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

Załącznik Nr 1 – Formularz OFERTA

Załącznik Nr 2 – Formularz – Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. Z 2019 r. , poz. 1843 ze zm.)

Załącznik Nr 3 – Formularz – Informacja, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług ze wskazaniem nazwy, (rodzaju) towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie -Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego –art. 22 a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załącznik Nr 5 – Wskazanie części zamówienia , których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców.

Załącznik Nr 6 -Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.

Załącznik Nr 7 – Projekt umowy

Załącznik Nr 8 – Zadanie I – Materiały medyczne

Załącznik Nr 9 – Zadanie II – Materiały medyczne rękawice

Załącznik Nr 10 – Klauzula informacyjna

Odpowiedzi na zapytania:

Odpowiedź na zapytania cz. 1

Odpowiedź na zapytania cz. 2

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu części II postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty