Cenniki

ZARZĄDZENIE NR 11/2021
DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ
(Z DNIA 29 MARCA 2021 ROKU)

w sprawie: wysokości opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych

Na podstawie art. 45 oraz art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1

1. Wprowadzam „Cennik usług Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej”, który stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Cennik dotyczy osób nieubezpieczonych i nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.


§ 2

1. Należności za usługi należy pobierać zgodnie z cennikiem wymienionym w § 1 oraz rejestrować w kwitariuszu przychodowym.
2. Na życzenie pacjenta może być wystawiona faktura.
3. Faktura może być płatna przelewem lub gotówką w kasie Sanatorium.


§ 3

Nadzór nad wykonanie Zarządzenia powierzam:
   *Kierownikowi oddziału
   *Kierownikom komórek organizacyjnych
   *Głównemu księgowemu
każdemu w swoim zakresie.


Poznaj cenniki Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej z dnia 3 stycznia 2018 roku.CENNIKI USŁUG
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ


Rentgenodiagnostyka

Lp. Nazwa badania Cena
1. RTG klatki piersiowej z opisem 50 zł


Pozostałe usługi

Lp. Nazwa usługi Cena
1. Spirometria wraz z interpretacją parametrów oddechowych 40 zł
2. Hospitalizacja w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc Wartość zgodnie z wyceną NFZ
(Umowa – szpital pulm. – ryczałt)
3. Porada w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc Wartość zgodnie z wyceną NFZ
(Umowa – szpital pulm. – ryczałt)

Cenniki Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej Cenniki Szpital Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc Poniatowa

Skip to content