Statut

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRU殴LICY I CHOR脫B P艁UC W PONIATOWEJ

Samodzielne Publiczne Sanatorium Gru藕licy i Chor贸b P艂uc w Poniatowej 鈥 Statut


I. Postanowienia og贸lne
搂 1

Samodzielne Publiczne Sanatorium Gru藕licy i Chor贸b P艂uc w Poniatowej, zwane dalej 鈥瀂ak艂adem鈥, jest podmiotem leczniczym nieb臋d膮cym przedsi臋biorc膮, dzia艂aj膮cym w formie samodzielnego publicznego zak艂adu opieki zdrowotnej na podstawie:
   1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia艂alno艣ci leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730, 959, 1655, 2020 i 2331), zwanej dalej 鈥瀠staw膮鈥;
   2) innych przepis贸w obowi膮zuj膮cego prawa;
   3) niniejszego Statutu.

搂 2

1. Podmiotem tworz膮cym Zak艂ad jest Samorz膮d Wojew贸dztwa Lubelskiego.
2. Siedzib膮 Zak艂adu jest miasto Poniatowa.


II. Cele i zadania
搂 3

Celem Zak艂adu jest prowadzenie dzia艂alno艣ci leczniczej polegaj膮cej na:
   1) udzielaniu 艣wiadcze艅 zdrowotnych;
   2) promocji zdrowia.

搂 4

1. Do zada艅 Zak艂adu nale偶y:
   1) udzielanie stacjonarnych i ca艂odobowych oraz ambulatoryjnych 艣wiadcze艅 zdrowotnych;
   2) prowadzenie dzia艂a艅 zwi膮zanych z promocj膮 zdrowia;
   3) prowadzenie dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮 oraz obronno艣ci膮 kraju;
   4) wykonywanie zada艅 zleconych przez organ y administracji rz膮dowej i samorz膮dowej.
2. Zak艂ad nie prowadzi wyodr臋bnionej organizacyjnie dzia艂alno艣ci, innej ni偶 lecznicza.

搂 5

1. Zak艂ad prowadzi nast臋puj膮ce zak艂ady lecznicze w rozumieniu ustawy:
   1) Szpital dla 艣wiadcze艅 zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i ca艂odobowe 艣wiadczenia zdrowotne szpitalne;
   2) Przychodnia dla 艣wiadcze艅 zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne 艣wiadczenia zdrowotne.
2. Zak艂ad udziela na st臋puj膮cych 艣wiadcze艅 zdrowotnych:
   1) leczenie stacjonarne;
   2) leczenie ambulatoryjne;
   3) badania diagnostyczne.


III. Organy i struktura organizacyjna
搂 6

Organami Zak艂adu s膮:
   1) Kierownik Zak艂adu, zwany dalej 鈥瀌yrektorem鈥;
   2) Rada Spo艂eczna.

搂 7

1. Dyrektor kieruje Zak艂adem i reprezentuje go na zewn膮trz.
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialno艣膰 za zarz膮dzanie Zak艂adem.
3. Dyrektor jest prze艂o偶onym pracownik贸w Zak艂adu.

搂 8

1. Zakres zada艅 i kompetencji Rady Spo艂ecznej, zwanej dalej 鈥濺ad膮鈥, dzia艂aj膮cej w Zak艂adzie, reguluje ustawa.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata.
3. W sk艂ad Rady wchodzi:
   1) Przewodnicz膮cy 鈥 Marsza艂ek Wojew贸dztwa Lubelskiego lub osoba przez niego wyznaczona;
   2) Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego;
   3) Cz艂onkowie Rady wybrani przez Sejmik Wojew贸dztwa Lubelskiego w liczbie trzech;
   4) Przedstawiciel uczelni medycznej wybrany przez rektora albo dyrektora Centrum Medycznego Kszta艂cenia Podyplomowego w przypadku, gdy w Zak艂adzie jest jednostka organizacyjna udost臋pniona na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy.
4. Cz艂onek Rady mo偶e zosta膰 odwo艂any przed up艂ywem kadencji w przypadku:
   1) z艂o偶enia rezygnacji z pe艂nionej funkcji;
   2) nieusprawiedliwionej nieobecno艣ci przez trzy kolejne posiedzenia Rady;
   3) choroby trwale uniemo偶liwiaj膮cej wykonywanie powierzonych zada艅;
   4) skazania prawomocnym wyrokiem s膮du za przest臋pstwo 艣cigane z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwo skarbowe;
   5) podj臋cia zatrudnienia w Zak艂adzie;
   6) wniosku podmiotu, kt贸rego jest przedstawicielem;
   7) wniosku Zak艂adu, gdy w Zak艂adzie przesta艂a obowi膮zywa膰 umowa udost臋pnienia jednostki organizacyjnej na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy.

搂 9

1. W sk艂ad Zak艂adu wchodz膮 kom贸rki organizacyjne:
   1) Oddzia艂 Gru藕licy i Chor贸b P艂uc;
   2) Pracownia RTG;
   3) Pracownia Spirometrii;
   4) Pracownia USG;
   5) Pracownia Bronchoskopowa;
   6) Izba Przyj臋膰;
   7) Dzia艂 Farmacji;
   8) Poradnia Gru藕licy i Chor贸b P艂uc;
   9) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy;
   10) Dzia艂 administracyjno-gospodarczy;
   11) Dzia艂 finansowy;
   12) Samodzielne stanowiska.
2. Szczeg贸艂ow膮 struktur臋 organizacyjn膮 Zak艂adu, a tak偶e inne sprawy wymienione w art. 23 鈥 24 ustawy i nieuregulowane w niniejszym Statucie, okre艣la Regulamin Organizacyjny ustalany przez dyrektora i zaopiniowany przez Rad臋 Spo艂eczn膮 Zak艂adu.


IV. Gospodarka finansowa
搂 10

Zak艂ad prowadzi gospodark臋 finansow膮 na zasadach okre艣lonych w ustawie.

搂 11

Zak艂ad mo偶e uzyskiwa膰 艣rodki finansowe na zasadach okre艣lonych w ustawie.


V. Postanowienia ko艅cowe
搂 12

Zmiana Statutu nast臋puje w trybie w艂a艣ciwym dla jego uchwalenia.

Statut Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gru藕licy i Chor贸b P艂uc w Poniatowej

Skip to content