Regulamin odwiedzin

Regulamin odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej

§ 1

Postanowienia ogólne

Regulamin odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej (zwany dalej: Regulaminem) określa warunki i zasady wstępu osób odwiedzających pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej (zwanego dalej: Oddziałem).

Regulamin odwiedzin pacjentów hospitalizowanych – Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc Poniatowa

§ 2

Odwiedziny pacjentów na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc – Blok A

1. Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 11.00 do 18.00.
2. Liczba odwiedzających pacjenta może być ograniczona przez lekarza Oddziału ze względu na dobro innych pacjentów lub inne warunki organizacyjne.
3. Czas odwiedzin w Sali chorych nie powinien zaburzać pracy personelu medycznego oraz komfortu pobytu innych pacjentów.
4. Odwiedziny na świeżym powietrzu odbywają się bez ograniczeń czasowych.
5. Lekarz Kierujący Oddziałem, lekarz prowadzący lub dyżurny mogą zezwolić na stałą opiekę rodziny/osób trzecich nad chorym, o ile nie zakłóca to toku pracy Oddziału i nie wpływa ujemnie na warunki przebywania pacjentów.
6. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać chorych tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
7. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
8. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnej dezynfekcji rąk preparatem na bazie min. 60% alkoholu, niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego.
9. Po wejściu do sali, w której znajduje się odwiedzany pacjent, osoba odwiedzająca powinna ponownie zdezynfekować ręce.
10. Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
11. W przypadku odwiedzin pacjentów będących nosicielami drobnoustrojów alarmowych, nie będących w ostrej fazie choroby, odwiedzający powinien nałożyć jednorazowy fartuch fizelinowy oraz rękawiczki jednorazowe otrzymane od personelu Oddziału. Przed wyjściem z Oddziału usuwa go do dedykowanego pojemnika na odpady i ponownie dezynfekuje ręce.
12. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą jest możliwe po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu przez nią rąk.
13. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej, itp.) dostarczonych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ze względów organizacyjnych ograniczona – wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjenta.
14. Chorych nie mogą odwiedzać osoby będące pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.
15. Osoby odwiedzające pacjenta zobowiązane są do kulturalnego zachowywania się i podporządkowania wszelkim poleceniom personelu Oddziału.

§ 3

Odwiedziny pacjentów na Oddziale Gruźlicy i Chorób Płuc – Blok B

1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Bloku B odbywają się z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w niniejszym paragrafie, które zostają wprowadzone ze względów epidemiologicznych wynikających z faktu hospitalizowana w Bloku B pacjentów będących nosicielami drobnoustrojów alarmowych.
2. Odwiedziny pacjentów odbywają się we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 11.00 do 18.00.
3. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
4. W sali chorych jednoczasowo mogą odbywać się odwiedziny u jednego pacjenta.
5. Czas odwiedzin w Sali chorych: do 45 minut. Odwiedziny na świeżym powietrzu odbywają się bez ograniczeń czasowych z zachowaniem regulacji zawartych w § 3 ust. 2,12 i 14 niniejszego regulaminu.
6. Termin odwiedzin pacjentów ustalany jest telefonicznie z lekarzem prowadzącym lub lekarzem dyżurnym.
7. W wyjątkowych przypadkach Lekarz Kierujący Oddziałem, lekarz prowadzący lub dyżurny mogą zezwolić na odwiedziny w innym czasie lub na stałą opiekę rodziny/osób trzecich nad chorym, o ile nie zakłóca to toku pracy oddziału i nie wpływa ujemnie na warunki przebywania pacjentów.
8. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać chorych tylko w towarzystwie osoby dorosłej. W odwiedzinach nie powinny uczestniczyć dzieci poniżej 16 roku życia. Zabrania się odwiedzin z dziećmi poniżej 1 roku życia.
9. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
10. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnej dezynfekcji rąk preparatem na bazie min. 60% alkoholu, niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego.
11. Po wejściu do sali, w której znajduje się odwiedzany pacjent, osoba odwiedzająca powinna ponownie zdezynfekować ręce.
12. Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
13. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie Bloku B. W przypadku braku maseczki – osoba odwiedzająca otrzymuje ją od personelu Oddziału.
14. Odwiedzający powinien nałożyć jednorazowy fartuch fizelinowy oraz rękawiczki jednorazowe otrzymane od personelu Oddziału. Przed wyjściem z Oddziału usuwa go do dedykowanego pojemnika na odpady i ponownie dezynfekuje ręce.
15. Podczas wizyty należy unikać bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, takiego jak przytulanie, uściski, pocałunki, itp.
16. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą jest możliwe po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu przez nią rąk.
17. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej, itp.) dostarczonych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być, ze względów organizacyjnych, ograniczona – wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjenta.
18. Chorych nie mogą odwiedzać osoby będące pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.
19. Osoby odwiedzające pacjenta zobowiązane są do kulturalnego zachowywania się i podporządkowania wszelkim poleceniom personelu.

§ 4

Wejście na teren Szpitala jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Skip to content