Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności


Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sanatoriumpg.com.pl.


Dane teleadresowe placówki

Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
ul. Fabryczna 6
24-320 Poniatowa
NIP: 717-15-48-381
Tel. 81 820 47 30
e-mail: szpital@sanatoriumpg.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-25.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:
1. Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo (skany dokumentów).
2. Niektóre stare materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Wyłączenia:
1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
2. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2024-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie internetowej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Na stronie internetowej można użyć podwyższonego kontrastu czarne tło, żółte litery oraz odwrotnego trybu żółte tło, a czarne litery. Dostępna jest również opcja czarne tło i białe napisy. Tryb nocny z szarym tłem.

Można używać powiększenia wielkości liter na stronie.

Strona internetowa oferuje możliwość włączenia szerszych niż standardowe odstępy między literami w celu zapewnienia lepszej czytelności tekstów.

Na stronie umieszczono Tekst łatwy do odczytania (ETR) oraz Tekst Odczytywalny Maszynowo, a także materiał wideo w języku migowym na temat działalności Zakładu.

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej prosimy kierować do osoby kontaktowej.

Osoba kontaktowa: Piotr Wnuk
e-mail: pwnuk@sanatoriumpg.com.pl
Numer telefonu: +48 81 820 47 30


Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.


Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.


Dostępność architektoniczna

Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej mieści się przy ul. Fabrycznej 6, 24-320 Poniatowa.

Sanatorium posiada dwa budynki do leczenia pacjentów, w których znajduje się 100 łóżek (Pawilon A i Pawilon B połączone łącznikiem z wejściem głównym, do którego prowadzą schody).

W Pawilonie A na parterze znajduje się Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, do której można dostać się bezpośrednio z podjazdu dla karetek (wejście boczne).

Do pawilonu A możemy dostać się wejściem głównym znajdującym się w łączniku Ł1, wejściem bocznym przez Poradnię oraz windą (przeznaczoną również dla osób niepełnosprawnych).

W Pawilonie A znajduje się platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych pozwalająca przemieszczać się między parterem a pracowniami diagnostycznymi mieszczącymi się poniżej poziomu parteru.

Pawilon B posiada oddzielną klatkę schodową, do której prowadzą schody, oraz windę (przeznaczoną również dla osób niepełnosprawnych).

Deklaracja dostępności Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej

Na wszystkie piętra Pawilonu A i B można dostać się schodami, stopnie pierwszy i ostatni każdego ciągu oznaczone są kontrastowym kolorem.

W Poradni oraz na każdym piętrze Pawilonu A i B znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy placu manewrowym naprzeciwko łącznika Ł1, wyznaczyliśmy 1 miejsce, bramę wjazdową otwiera portier.

W Sanatorium jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Jakie informacje dodatkowe zawiera Deklaracja Dostępności Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej?

W windach są przyciski oznaczone w Alfabecie Braille’a.

Nad wejściami nie ma systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku Poradni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc w Pawilonie A jest zamontowana pętla indukcyjna.

W budynkach nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Deklaracja Dostępności Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej Deklaracja Dostępności Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc Poniatowa

Skip to content